Ambulante Jeugdhulp - gemeente Haarlemmermeer

In de gemeente Haarlemmermeer zijn wij een gecontracteerde partij voor het bieden van Ambulante Jeugdhulp. Door de gemeente wordt een onderscheid gemaakt tussen behandeling en begeleiding. Beide hulpverleningssoorten biedt BTSW thuis of op locatie. Om voor vergoede Ambulante Jeugdhulp in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van een geldige verwijzer nodig (bijv. huisarts, jeugdarts, schoolcoach etc.). 


INDIVIDUELE BEHANDELING

Individuele behandeling is gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en emotionele vaardigheden, waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal worden benut, zodat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt kan worden. De behandeling is gericht op:

  • Het vergroten van zelfredzaamheid en beschermende factoren en het verkleinen van risicofactoren van de jeugdige, ouders/opvoeders en/of de school.
  • Het aanleren en verbeteren van vaardigheden en gedrag waardoor toekomstige verergering van de problemen/beperking en mogelijke uithuisplaatsing kan worden voorkomen.
  • Versterking van de opvoedsituatie, zodat de opvoeding, de ontwikkeling en de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd zijn.
  • Het mogelijk maken dat de jeugdige kan (blijven) deelnemen aan het onderwijs.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van jeugdigen. Doel van de individuele begeleiding is stimuleren van zelfredzaamheid en participatie zodat de jeugdige zo (lang) mogelijk in zijn/haar eigen leefomgeving kan blijven. Afhankelijk van het doel en resultaat kan de begeleiding bestaan uit:

  • Ondersteuning bij het praktisch uitvoeren van concrete handelingen en gedrag.
  • Het ondersteunen bij communicatie.
  • Het begeleiden van ouders om hun kind met een beperking of psychosociale problemen adequaat te kunnen opvoeden.
  • Het compenseren en actief herstellen van beperkte of afwezige regelvermogen van de jeugdige, waardoor hij/zij onvoldoende of geen regie over het eigen leven kan voeren. Het gaat dan om zaken als het helpen plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.
  • Het stimuleren tot en het voorbereiden van gesprekken met instanties op het terrein van wonen, school, werk etc.
  • Het bieden van praktische hulp en ondersteuning bij het uitvoeren of het eventueel ondersteunen bij het oefenen van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben passend bij de ontwikkelingsleeftijd.