Begeleiding volwassenen

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig uit te kunnen voeren. Dit heeft betrekking op verschillende domeinen. Te denken valt aan verrichtingen om in een inkomen te voorzien, lichamelijk en geestelijk gezond te blijven en een steunend sociaal netwerk te onderhouden. Zelfredzaamheid is van groot belang voor het welzijn, het persoonlijke functioneren en het maatschappelijk functioneren van de cliënt. Soms lukt het echter (tijdelijk) niet zonder hulp zelfstandig te blijven wonen of op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Dit kan voortkomen uit een beperking, een ziekte of andere problemen.

Binnen BTSW hebben wij de ervaring dat hoe langer gewacht wordt met passende begeleiding of het actief aanpakken van problemen, des te hardnekkiger en ernstiger de verschillende problemen worden. Vaak gaan mensen pas op zoek hulp als er echt geen andere uitweg meer is of als de omgeving aangeeft dat het zo niet langer meer kan. Wanneer eenmaal aan de bel getrokken wordt, is het ook fijn als er snel hulp ingezet kan worden. BTSW hanteert dan ook geen wachtlijsten.

Tot de begeleidingsmogelijkheden horen onder andere:

 • Praktische ondersteuning op gebied van gezondheid, tijd, opleiding, werk en wonen
 • Het versterken van de zelfregie
 • Concrete handvatten meegeven en praktische activiteiten inzetten om bevorderende stemmingen te creëren
 • Het aanleren van praktische en effectieve copingvaardigheden, onder andere op gebied van stressreductie en ontspanning
 • Het inzetten en ondersteunen van het systeem van de cliënt
 • Leren omgaan met een psychische problematiek
 • Plannen en structureren van activiteiten en dagbesteding
 • Regie en structuur in het huishouden bevorderen
 • Het corrigeren van besluiten en gedrag
 • Het helpen stellen van doelen
 • het aanleren en behouden van vaardigheden
 • Het organiseren van activiteiten en activatie ten behoeve van de maatschappelijke integratie en participatie
 • Begeleiding en training met als doel het ontwikkelen van vaardigheden waardoor de kans op (reguliere) arbeid vergroot wordt
 • Begeleiding naar werk
 • Het versterken van sociale vaardigheden
 • Het versterken van de communicatieve vaardigheden
 • Het helpen vergroten/versterken van het sociale netwerk
 • Systeembegeleiding om de onderlinge relaties en de structuur binnen het gezin te versterken

 

Expertise

BTSW heeft meer dan 26 jaar ervaring binnen de organisatie met psycho-sociale problematiek en problemen in de zelfredzaamheid. Daarnaast biedt onze ruime expertise op de verschillende levensgebieden (psychische gezondheid, gezin, sociale relaties, werk) en onze kennis op gebied van coaching, training en talentontwikkeling een unieke combinatie. Wat betreft doelgroepen heeft BTSW ervaring in het begeleiden van mensen die door ziekte, tekortschietende zelfregie, psychologische, lichamelijke of sociale problematiek, door een cognitieve beperking of door een problematische thuissituatie beperkingen ervaren. Tevens is er binnen ons team brede expertise aanwezig op de gebieden persoonlijkheidsproblematiek, cognitieve beperkingen, autisme, sociale problematiek, eenzaamheid, stemmingsstoornissen, depressie, angst, paniek, trauma, dwang, burn-out, conflicten in de werkomgeving.

 

 

systeembegeleiding in (multi-problem-casus) gezinnen;