Menu

Beroepscode en kwaliteit

Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen (BTSW) biedt hoofdzakelijk psychologische zorg in de generalistische basis GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en heeft geen wachtlijsten. Dit betreft voornameijk diagnostiek en kortdurende behandeling van lichte, niet complexe, psychische of psychologische problemen.

De psychologen en orthopedagogen werkzaam binnen BTSW zijn allen universitair opgeleid op het gebied van psychologie en orthopedagogiek. De psycholoog/orthopedagoog zal ten aanzien van uw begeleiding alles doen en laten ten aanzien van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de begeleiding vertrouwd mag worden.
Onze (gezondheidszorg)psychologen en orthopedagogen werken in de verschillende vestigingen en zorgen ervoor dat de kwaliteit binnen BTSW Nederland uniform is. Iedere klant is klant van GZ,Big geregistreerde psychologen drs. Ellen Dreijer en drs. Rini Stoutjesdijk. Alle clienten worden gezien, onderzocht en behandeld op basis van een door GZ-Psychologen geaccodeerd behandelplan, met delegatie van taken naar psychologen/orthopedagogen. Tijdens de begeleiding van clienten neemt intervisie en supervisie voor en door de psychologen/orthopedagogen neemt dan ook een belangrijke plaats in. Dit betekent dat de inhoud en voortgang van de client (in het kader van de verlengde arm constructive wet BIG) met de eindveraantwoordelijke GZ-Psychologen worden besproken om zo de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen. Daarnaast dient een ieder werkzaamheden te verrichten volgens de procedure en richtlijnen van BTSW Nederland, vastgelegd in het procedure handbook. BTSW is maandag t/m vrijdag bereikbaar tijdens kantooruren. Wanneer wij u niet direct te woord kunnen staan zullen we zo spoedig mogelijk contact met u opnemen wanneer u uw naam en telefoonnummer achter laat.
Voor de psycholoog/orthopedagoog geldt dat hij/zij geheimhoudingsplicht heeft. Het NIP heeft een beroepscode opgesteld welke als leidraad wordt gebruikt voor het handelen van de binnen BTSW Nederland werkzame psychologen/orthopedagogen:

  • In het directe contact met de betrokkene gaat de psycholoog/orthopedagoog een vertrouwensrelatie met hem aan. Daarom is de psycholoog/orthopedagoog verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan.
  • Alleen met uw goedvinden kan gerichte informatie aan derden verstrekt worden. BTSW houdt graag de huisarts op de hoogte van uw aanmelding en de behandelresultaten. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken.
  • Als er met toestemming van de cliënt bepaalde gegevens worden verstrekt of wordt gerapporteerd aan derden, dan geldt er geen geheimhoudingsplicht jegens de ontvanger van die gegevens of van het oordeel dat in de verklaring of rapportage is vervat.
  • Informatie aan de ouder zonder gezag
    Als slechts één der ouders het ouderlijk gezag heeft over een minderjarige cliënt (jonger dan 16), dan verschaft de psycholoog/orthopedagoog de informatie over de cliënt die hij aan deze ouder verstrekt desgevraagd ook aan de andere ouder, tenzij dit in strijd zou zijn met de belangen van de minderjarige cliënt.
  • Doorbreken van de geheimhouding
    De psycholoog/orthopedagoog is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen. Als de psycholoog/orthopedagoog besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden is vereist en dient hij de betrokkene van zijn besluit op de hoogte te stellen, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.
  • Veel beroepskrachten hebben een geheimhoudingsplicht of een beroepsgeheim ten opzichte van hun cliënten. De Wet op de Jeugdzorg geeft deze beroepskrachten echter in geval van een vermoeden van kindermishandeling een meldrecht. Dit meldrecht betekent dat (ook) alle beroepskrachten met een geheimhoudingsplicht - een arts, een hulpverlener, een geestelijke of een politiefunctionaris - het recht hebben om een vermoeden van kindermishandeling bij het AMK te melden. Voor deze melding hebben zij geen toestemming nodig van de ouders of het kind.

Deskundigheid op peil

BTSW biedt studenten (ortho)pedagogiek en psychologie aan de universiteit de mogelijkheid praktijkervaring op te doen. In dat kader wordt intensief samengewerkt met diverse universiteiten in het land om studenten bij BTSW te laten afstuderen in de praktijk. Dit betekent dat er regelmatig stagiair(e)s bij BTSW werken. Er zal u wellicht gevraagd worden of deze psycholoog in opleiding deel mag nemen aan de gesprekken. U hebt echter altijd de mogelijkheid hier vanaf te zien. Omdat psychologen in opleiding bij BTSW een intensieve leerperiode van negen maanden doorlopen, is de psycholoog in opleiding in de laatste fase van de stage in staat zelfstandig het gehele diagnostische proces uit te voeren. Het kan dan ook voorkomen dat een gedeelte van de behandeling en/of diagnostiek door de psycholoog in opleiding wordt uitgevoerd. Dit gebeurt echter onder strikte supervisie en uitsluitend wanneer de psycholoog in opleiding daartoe vaardig genoeg is bevonden door de supervisor.

Tevens biedt BTSW haar medewerkers de mogelijkheid de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog te volgen. Tot slot wordt intervisie gestimuleerd: elke psycholoog/orthopedagoog maakt deel uit van een intervisiegroep met vakgenoten.

Certificering en kwaliteit

Big-register
BTSW staat onder toezicht van het Ministerie van Volksgezondheid welke de kwaliteit van onze dienstverlening borgt. Alleen kwalitatief hoogstaande dienstverleners zijn opgenomen in het BIG-register. 
ISO-9001 keurmerk

BTSW Consultancy BV heeft het ISO-9001 certificaat. Dit betekent dat het 
gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan
de normen. 
  Tevens wordt er gewerkt volgens de Universele rechten van de mens en het kind
   
Keurmerk kwaliteitsinstituut dyslexie (NKD)
Onlangs heeft BTSW het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie verkregen, wat een mooie aanvulling is op ons dienstaanbod. Dit keurmerk betekent dat we een erkend instituut zijn voor dyslexiezorg en hierin worden vergoedt door de gemeentes, indien er aan de richtlijnen wordt voldaan van het protocol dyslexie (zie voor meer informatie: www.nkd.nl)
CRKBO geregeristreerde instelling
In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuur van BTSW is in te zien, door op de volgende link te klikken: 

Kwaliteitsstatuut BTSW - Mevr. P.M. Dreijer
Kwaliteitsstatuut BTSW - Dhr. M.K. Stoutjesdijk


Wij zijn aangesloten bij