Menu
quote

Advies op maat

BTSW SaferSense: Your safety is everyone’s responsibility, especially yours

 

Veiligheidsmanagement is een praktisch werkkader waarmee welzijn- en kwaliteitsbeleid worden gestuurd. Meestal maakt het 'continu verbeteren' hier een essentieel onderdeel van uit. Een doorlopend, op cultuur gebaseerd veiligheidsbeleid is de grootste kans om veiligheid als beleidsinstrument in te zetten. De structuur ligt er over het algemeen wel, de cultuur om het te dragen vaak niet. Advies op maat van BTSW SaferSense helpt zowel de randvoorwaarden te realiseren, de vaardigheden en de attitude bij de individuele medewerker te installeren als ook de specifieke veiligheidscultuur te stimuleren. Deze werkwijze van BTSW SaferSense:

-       Is de beste manier om risico's te verminderen en te beheersen.

-       Bevordert de arbeidsveiligheid en de kwaliteit van de arbeid.

-       Beperkt de kosten gerelateerd aan ongevallen.

-       Verbetert de motivatie en productiviteit van de medewerkers.

 

Interim veiligheidsadviseur en/of veiligheidsmanager

Naast advies op maat levert BTSW Safersense deskundige interim veiligheidskundigen op alle niveaus. Is er bij uw organisatie behoefte aan een tijdelijke ondersteuning van bijvoorbeeld een veiligheidsmanager, veiligheidskundige of veiligheidsadviseur, belt u ons dan gerust! De voordelen van inhuur via BTSW Safersense zijn overtuigend

-       Zeer ervaren medewerkers, van manager tot operationeel niveau.

-       Bezetting op projectbasis of consultancybasis.

-       De beschikking over alle resources binnen BTSW Safersense.

-       Direct beschikbaar, voor zolang het nodig is.

quote

Trainingsaanbod

BTSW SaferSense biedt trainingen en opleidingen op het gebied van veiligheidsbewustzijn en veiligheidscultuur, afgestemd op de behoefte van de opdrachtgever. Daar iedere bedrijfscultuur verschillend is en zelfs de cultuur tussen verschillende afdelingen, locaties, etc. beduidend van elkaar kunnen verschiullen, worden de diensten van BTSW SaferSense altijd toegespitst op de behoefte van de organisatie en haar subafdelingen. BTSW SaferSense Veiligheidsbewustzijnstrainingen richten zich dan ook niet uitsluitend op "uitvoerend" personeel. iedereen binnen een organisatie is immers direct of indirect betrokken bij veiligheid, van management tot kantoorfuncties en uitvoering, elk met hun eigen (individuele) behoeften en valkuilen.

Basistraining Veiligheidsbewustzijn

Een professionele houding, gebaseerd op een stevige persoonlijkheid, psychische draagkracht en ondersteunend vermogen blijken de kritische succesfactoren voor zowel persoonlijk welzijn als het welzijn van collega’s. Door het toerusten van de medewerker met specifieke kennis en vaardigheden om zowel de eigen controlekamer (waarden, overtuigingen, identiteit) als die van de collega te kunnen regisseren, wordt het ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn in bijzonder mate ondersteund en blijvend verankerd. Verantwoordelijkheden dragen, beslissingen nemen en collega's binden in een resultaatgerichte omgeving vereist ook communicatief meesterschap en een zeer professionele attitude. Hiertoe wordt binnen de training het concept van VAK-kundig communiceren aangereikt. Samen met het aanleren van technieken om alertheid te vergroten, vormen deze onderdelen bewust en onbewust de route naar het verhogen van veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Belangrijke aspecten die in deze basistraining behandeld worden:

  • Veiligheid als hoogste waarde hanteren.
  • Kennis van de werking van het brein in relatie tot veiligheid.
  • Bewustwording van de stappen in besluitvorming.
  • Een open, gemotiveerde en nieuwsgierige houding oefenen t.o.v. het leren van nieuwe vaardigheden, gewoontes en attitudes.
  • Communicatie erop richten om elkaar open en eerlijk aan kunnen spreken op onveilig handelen.
  • Taakrisico-analyses adequaat uitvoeren.
  • Gedragssturing en patroononderbrekingen op basis van reflectie op eigen bedrijfsongevallen.

BTSW SaferSense biedt een tweedaags geavanceerd trainingsprogramma dat interactief de plaats van veiligheid en kwaliteit in de "controlekamer" van de individuele medewerker verhoogt door theorie- en praktijkonderdelen te integreren met behulp van deskundige trainers en een vooraf geprepareerde leeromgeving. Dit trainingsprogramma kan worden afgerond met een (onafhankelijk opgezet en begeleid) examen waarin naast de harde kennis ook de meer zachte gedragskenmerken worden getoetst. Het behalen van dit examen resulteert in het persoonsgebonden certificaat "Veiligheidsbewust Persoon".

Herhalingstraining Veiligheidsbewustzijn

BTSW SaferSense is van mening dat het belangrijk is om de leidersfunctie van het management tot spil te verheffen. Indien het management zich persoonlijk engageert en participeert in dit proces van sensibilisatie en betrokkenheid, ervaren medewerkers dat veiligheid niet alleen hun eigen verantwoordelijkheid is, maar die van het gehele team. Betrokkenheid, standvastigheid en het voorbeeldgedrag van het management zijn hierbij basisvoorwaarden.

Om de manager de gelegenheid te geven verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid binnen zijn team kan gekozen worden voor onze in-house herhalingstrainingen Veiligheidsbewustzijn die verzorgd worden door de manager zelf, in samenwerking met zijn medewerkers, uiteraard ondersteund door een trainer van BTSW. De herhalingstrainingen zijn gericht op de toepassing, alsmede de opfrissing van alle aspecten die in de basistraining behandeld zijn.

Training Veiligheidsbewustzijn Coach

Om de herhalingstrainingen in-house door de managers zelf te kunnen laten uitvoeren dienen zij opgeleid te worden. Hiertoe is een Train-de-Trainer-programma ontwikkeld dat managers opleidt tot het persoonsgebonden certificaat "Veiligheidsbewustzijn Coach". De coach kan vervolgens de herhalingstraining voor zijn medewerkers verzorgen.         

Training Taak Risico Analyse     
Samen met medewerkers onderkennen en onderzoeken van risico's op de werkplek.|

Training Veiligheidsmanagement
Hoe op een systematische- en planmatige manier op alle niveaus te werken aan een veilige werkomgeving en cultuur.

Training "Walk the Talk" in Veiligheid (Leiderschap)
Deze training is bedoeld voor managers en leidinggevenden en richt zich erop hoe zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen door het geven van het goede voorbeeld in alle situaties waarin zij functioneren.

Relevante aspecten hierbij zijn:

-       Waarnemen. Alle relevante ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het verloop van een incident moeten worden waargenomen. Daarbij is waarnemen niet alleen maar het zien van iets,     maar ook het gevoel en het omzetten van het gevoel in concrete signalen. Een brede aandacht spreiding is hierbij essentieel.

-       Angstprikkel. Met de angstprikkel wordt er op de juiste manier gereageerd op angst. Enerzijds mag angst niet blokkerend werken, anderzijds mag angst ook zeker niet stimulerend zijn.

-       Schakelen. Besluitvorming door leidinggevenden wordt situationeel bepaald. Tussen de verschillende besluitvormingsmethodes moet een leidinggevende goed kunnen schakelen.

-       Hiërarchie. Een leidinggevende moet zich op basis van zijn individueel-psychologische kenmerken verantwoordelijk voelen voor de veiligheid en staan voor de uitvoering van de vastgestelde regels en procedures op het gebied van veiligheid.

-       Stressreactie. Negatieve beïnvloeding door stress mag niet plaatsvinden. Ook is een positieve beïnvloeding niet goed.

-       Loyaliteit. Wanneer er tegenstrijdige belangen zijn op het gebied van veiligheid moet de leidinggevende kiezen voor veiligheid, zelfs wanneer dit ten koste gaat van zijn eigen belang.

-       Gedragsbeïnvloeding. Door zijn eigen gedrag en zijn wijze van communiceren moet een leidinggevende in staat zijn om de medewerkers waaraan hij leiding geeft zodanig in het gedrag te beïnvloeden dat er veilig wordt gehandeld.

Training Veiligheidscultuur      
Het meten van de cultuur en het onderkennen en positief beïnvloeden van de kritische factoren in de veiligheidscultuur.  

Training Psychologie van Veiligheid    
Stilstaan bij het brein, de informatie verwerking, de besluitvorming en de bewuste- en onbewuste processen in en tussen mensen. Leren als belangrijkste indicator voor verbetering.

Training Gedragsbeïnvloeding

Aanreiken van een gereedschapskist aan leidinggevenden voor een positieve beïnvloeding van de mindset, vaardigheden, communicatie en beslissingen van medewerkers op het gebied van veiligheid.

Wij zijn aangesloten bij