Menu

Leveringsvoorwaarden

Algemene Levering Voorwaarden van 
BTSW Groep B.V. en BTSW Consultancy B.V.Artikel 1 Definities

 1. BTSW: Opdrachtnemer ofwel BTSW Groep B.V. en/of BTSW Consultancy B.V.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van BTSW
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening
 4. Startmoment: de eerste dag waarop de opdracht aanvangt.
 5. Annuleren: het (tussentijds) beëindigen van een opdracht of verplaatsen van het startmoment.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen BTSW en opdrachtgevers betreffende onder andere deelname of opdracht tot zelf- en teamontwikkeling, trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding, werving, selectie en assessments, reorganisatie van ondernemingen en andere advisering in de ruimste zijn van het woord, hierna te noemen "opdrachten".
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door BTSW.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij deze door BTSW schriftelijk zijn aanvaard.
 5. In het geval dat een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. BTSW en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Op brief- en mailverkeer zullen wij binnen 7 dagen reageren. Indien een langere verwerkingstijd nodig is, zullen wij binnen 14 dagen reageren.  

 

Artikel 3 Opdrachtaanvaarding

Een opdracht tussen BTSW en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van een inschrijving- of aanmeldingformulier van BTSW, door de door BTSW en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door BTSW aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht, alles binnen de gestelde termijn van aanvaarding c.q. redelijke termijn. 

Artikel 4 Wijzigen opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich ernstige feiten en omstandigheden voordoen, die aan het oorspronkelijke doel afbreuk doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en BTSW overleg gepleegd, ten einde de afspraken zo mogelijk aan de gewijzigde situatie aan te passen. De overige voorwaarden zijn onverminderd van toepassing. 

Artikel 5 Annulering of verplaatsing door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever heeft het recht het recht deelname aan de opdracht, of de totale opdracht te annuleren per aangetekend  schrijven.
 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot twee weken voor het startmoment kosteloos geschieden, met uitzondering van de reeds door BTSW gemaakte kosten voor deze opdracht.
 3. Bij annulering korter dan twee weken voor het startmoment is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtvergoeding te betalen.
 4. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na het startmoment de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 5. Voor opleidingen vallend onder de CRKBO regeling (vrij van btw) geldt de volgende bepaling: Deelnemers (consumenten) hebben een bedenktermijn van 14 dagen na overeenkomst. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

 

Artikel 6 Annulering of verplaatsing door BTSW

 1. BTSW heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht / gedeeltelijk te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan BTSW betaalde bedrag voor zo ver toe te rekenen aan het gedeelte van de opdracht die geannuleerd is.
 2. Bij annuleren vanwege overmacht van een afgesproken datum waarop de opdracht uitgevoerd wordt door BTSW heeft BTSW het recht om, als vervanging, een andere datum overeen te komen met opdrachtgever. Alleen als van opdrachtgever in redelijkheid niet verlangd kan worden dat zij met een van de aangeboden vervangingsdata akkoord kan gaan, vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, volgt terugbetaling conform lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 7 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan BTSW wordt meegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van een persoonlijk doelgesprek nog mogelijk is. Vervanging na het startmoment is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van BTSW op grond van artikel 6. 

Artikel 8 Tarief

 1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.
 2. Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door BTSW, conform de CPI-index.

 

Artikel 9 Betaling

 1. BTSW brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag te voldoen een maand voor het startmoment, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum op de door BTSW aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door BTSW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De mogelijke reis-, verblijf- en locatie-kosten evenals verplichte literatuur komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is BTSW steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is BTSW gerechtigd bij niet tijdige betaling de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan BTSW alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte en het loon van juristen, deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 120, -.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. BTSW voert de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de vereiste kwaliteitsnormen.
 2. BTSW aanvaard geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft voor langere tijd, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 12.000.
 4. BTSW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. BTSW zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

Artikel 11 Geheimhouding

Zowel BTSW als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

Artikel 12 Intellectuele eigendom, auteursrechten, modellen

 1. BTSW behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door BTSW verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, modellen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar, zonder schriftelijke toestemming van BTSW, worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen BTSW en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van BTSW is bij uitsluiting bevoegd van geschillen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 3. BTSW en opdrachtgever zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van koophandel te Eindhoven.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Wij zijn aangesloten bij