Menu

Privacy- en cookieverklaring BTSW

BTSW, gevestigd aan Dapperweg 23, Burgh Haamstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met BTSW Consultancy BV, Dapperweg 23 4328BA Burgh Haamstede.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BTSW verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u
- etniciteit en culturele overtuigingen
- godsdienst of levensovertuiging
- seksuele leven
- gezondheid
- strafrechtelijk verleden
- burgerservicenummer (BSN)
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.verkerke@btsw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BTSW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- het verlenen van toegang tot onze website

- het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

- de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten

- relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt

- product- en dienstontwikkeling

- het bepalen van strategie en beleid

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BTSW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer een behandeling, onderzoek of andere dienst afgesloten wordt sluiten wij het dossier. Wij zijn wettelijk verplicht dit dossier 20 jaar te bewaren, en daarna te vernietigen. Persoonlijke gegevens worden nooit op onze website bewaard, maar alleen in uw digitale en papieren dossier, welke beveiligd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
BTSW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BTSW blijft verantwoordelijk voor haar eigen verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BTSW of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics.

Advertentie cookies

Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies: Google Adwords 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

klik hier om uw cookie instellingen te wijzigen.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BTSW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze medewerkers of via m.verkerke@btsw.nl

Uw wettelijke rechten. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • overdraagbaarheid van gegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BTSW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.serry@btsw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via m.verkerke@btsw.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0111-658531 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens

BTSW

Dapperweg 23, Burgh Haamstede

k.v.k. nummer: NI804989886B01

www.btsw.nl

Functionaris Gegevensbescherming BTSW:

M. Verkerke, MSc.

e-mail: m.verkerke@btsw.nl

tel: 06-13470030

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zijn aangesloten bij