Menu
quote

Gemeenten Zeeland

In Zeeland heeft BTSW contracten met de 13 Zeeuwse gemeenten voor vergoedde jeugdhulp. Jeugdigen kunnen rechtstreeks bij BTSW aangemeld worden. Met een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts vragen wij bij de gemeente een beschikking aan voor vergoedde jeugdhulp. Wij zijn aangesloten bij zorgdomein, wat de verwijsstructuur in Zeeland voor huisarts en jeugdartsen vergemakkelijkt.Ook krijgen we regelmatig doorverwijzingen van de gemeenten zelf of nemen zij contact op voor intercollegiaal overleg.

 

Samenwerkingsverband ZILT

In Zeeland werken de 13 Zeeuwse gemeentes samen onder de noemer inkoop jeugdhulp Zeeland. Vanuit de uitnodiging tot samenwerking van de dertien Zeeuwse gemeenten in het aanbestedingsbestek van 2019, is het samenwerkingsverband ZiLT tot stand gekomen. BTSW is mede oprichter van dit samenwerkingsverband en tevens hoofdaannemer.

De aanbieders in ZiLT zijn vanuit overeenkomstige waarden, normen, visie, kennis, ambities en vakmanschap tot elkaar gekomen. Met elkaar vormen we de schakels in een intersectoraal aanbod van diverse vormen van Jeugdhulp waarmee we heel Zeeland bestrijken. De doelstelling van ZiLT is kwalitatief goede jeugdzorg verlenen, die toekomstbestendig vormgegeven is. Dit doen we vanuit een aantal pijlers: een gedeelde visie, een breed palet aan kennis, ruime ervaring van breed georienteerde professionals, 'out of the box' denken en handelen, onderlinge kennisdeling, samenwerking en doorontwikkeling. Het Samenwerkingsverband ZiLT biedt jeugdhulp aan in de percelen 3a, 4, 5, 6 & 7. Dat betekent dat we een breed aanbod hebben van laag-complexe hulp met een kortdurende karakter tot hoog-complexe hulpverleningstrajecten.

Met ons samenwerkingsverband zetten wij in op het bereiken van een veilig, positief opvoedings- en opgroeiklimaat voor de Zeeuwse kinderen en jeugdigen in heel Zeeland. Door ontschot, plat en organisch samen te werken, kunnen we ons optimaal en zo efficiënt mogelijk inzetten voor de kinderen, jeugdigen en hun systeem. Onze proactieve en innovatieve houding en vakmanschap, maakt ons zichtbaar onderscheidend in het werkveld, evenals onze snelle bereikbaarheid en beschikbaarheid, no nonsens houding en ‘out of the box’ denken. Met elkaar vormen we schakels in diverse vormen van jeugdhulp, met een gedifferentieerd intersectoraal aanbod waarmee we heel Zeeland bestrijken.

Binnen de percelen 3a, 4, 5, 6 & 7 zijn wij in te zetten voor psychodiagnostiek, begeleiding individueel en in een groep, (specialistische) behandeling, systeemgerichte opvoedinterventies en dagbesteding. Daarnaast zijn we in perceel 4 via onderaannemerschap met Stichting Juvent actief in de Zeeuwse Bereikbaarheidsdienst Jeugd en de Ambulante Spoedhulp. Vanuit Perceel 7 kunnen we ingezet worden voor casusregie, vraagverheldering en consultatie voor de lokale toegang/gemeenten.

werkwijze

Wanneer u een vraag heeft binnen ons samenwerkingsverband kunt u contact opnemen met onze penvoerder Liesbeth Hoek. U kunt ten alle tijde een casus bij ons voorleggen, zodat we een passend hulpverleningstraject kunnen adviseren, in kunnen zetten of naar door kunnen verwijzen. Klik hier voor meer informatie over het samenwerkingsverband ZILT.

quote

Gemeente Noord-oost Brabant

RIOZ beheert en managet namens de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant de contracten van specialistische Jeugdhulp die worden ingekocht. Verwijzing naar BTSW verloopt via gemeentelijke toegang (CJG) of via huisarts/jeugdarts. Bij verwijzing door de gemeente zal de gemeente contact opnemen met BTSW om de aanmelding van uw kind te bespreken en zal u als ouders worden gecontacteerd door het team van BTSW om een intake in te plannen. Wanneer uw kind via een verwijsbrief aangemeld wordt binnen BTSW kunnen we een beschikking voor vergoede jeugdhulp aanvragen in uw gemeente, zodat uw kind binnen BTSW psychologische hulp kan ontvangen.

BTSW is gecontracteerd voor de volgende zorg vanuit de gemeente:

  • Begeleiding Basis (45B50)
  • Begeleiding Specialistisch (45B51)
  • Orthopedagogische behandeling Basis (45B60)
  • Orthopedagogische behandeling Specialistisch Individueel (45B52)
  • (Generalistische) Basis GGZ (54B63)
  • Specialistische GGZ 1 (54001)
  • Dyslexie onderzoek en/of diagnostiek (54B97)
  • Dyslexie onderzoek, diagnostiek en behandeling (54B98)

 

quote

Gemeenten West Brabant West

De gemeenten West Brabant West werken vanuit een breed gedragen jeugdhulpstelsel op basis van arrangementen. De jeugdprofessional stelt als spin in het web met het gezin een arrangement op. Samen bepalen zij aan welke doelen wordt gewerkt. De jeugdprofessional toetst of het arrangement aansluit op de hulpvraag en voert de regie tijdens het hulptraject. De  jeugdhulpaanbieder biedt maatwerk, waarbij gestuurd wordt op het resultaat van een hulptraject.

Kijk hier op de site van jeugdhulp West Brabant West voor meer informatie.

 

Wij zijn aangesloten bij