Menu
quote

Zorgverzekering/tarieven on-gecontracteerde zorg

BTSW heeft met het merendeel van de zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat het behandeltraject vergoed kan worden vanuit de zorgverzekering, behalve het eigen risico.

Hoe komt u in aanmerking voor vergoede individuele psychologische hulp door de zorgverzekering?

Stap 1: Verwijzing door de huisarts

Om vergoeding van een zorgverzekeraar te ontvangen van de door BTSW geleverde hulp is een doorverwijzing door de huisarts noodzakelijk. De huisarts zal op basis van uw hulpvraag en een eerste diagnose vaak de keuze maken om u enkele gesprekken te laten hebben met de praktijkondersteuner GGZ (POH -GZ) die verbonden is aan de praktijk van de huisarts. Als de klachten aanhouden, verergeren of als uw probleem niet op te lossen is met deze gesprekken, dan volgt voor redelijk eenvoudige problematiek een verwijzing naar de generalistische basis GGZ. 

Stap 2: (Vermoeden van een) psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed. Een stoornis wordt vastgesteld met behulp van de DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Dit is een classificatiesysteem van psychische stoornissen dat is opgesteld onder verantwoording van de American Psychiatric Association (APA). Het wordt wereldwijd gebruikt bij zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek. De diagnostische criteria van de psychische stoornissen zijn richtlijnen voor het stellen van een uiteindelijke diagnose en hebben gezorgd voor een 'eenheid van taal' tussen clinici en onderzoekers in de wereld. 

Belangrijk te noemen is dat een hulpvraag enkel gericht op het stellen van diagnose, door middel van psychodiagnostisch onderzoek niet onder gecontracteerde zorg valt. Wanneer psychodiagnostiek wordt uitgevoerd ten behoeve van de behandeling valt dit wel onder vergoedde zorg.

Stap 3: Contact met BTSW: voor vragen en aanmeldingen staan wij voor u klaar. Klik hier voor de contactgegevens van onze vestigingen.

Stap 4: Bepaling zorgproduct

Aan de hand van het intakegesprek bepaalt de behandelaar volgens de richtlijnen van het NZA voor welk product u in aanmerking komt. Er zijn hierin 3 pakketten mogelijk; kort, Middel of Intensief. 

Het belangrijkste onderscheidend criterium voor de drie producten is de ernst van de problematiek: Kort bij lichte ernst, Middel bij matige ernst, Intensief bij ernstige klachten. De ernst van de problematiek wordt vastgesteld door de HoNos+. Deze wordt ingevuld door de regiebehandelaar.

Richtlijn voor gemiddeld aantal gesprekken per pakket:

  • psychologische hulp Kort (ca. 5 gesprekken)
  • psychologische hulp Middel (ca. 8 gesprekken)
  • psychologische hulp Intensief (ca. 11 gesprekken)

Maandelijks declareert BTSW de besteden tijd door middel van digitale declaratie facturen aan de zorgverzekering. 

Uw volledige medewerking aan de begeleiding vinden wij belangrijk. Dat betekent onder andere dat u steeds op de afgesproken tijden verschijnt. Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdig af te bellen indien u verhinderd bent, minimaal 24 uur van te voren.

quote

Contracten zorgverzekeraars

Omzetplafond

Voor een aantal zorgverzekeringen is helaas het omzetplafond bereikt. Dit betekent dat er een aanmeldstop is voor verzekerden bij deze zorgverzekeringen en er dus geen nieuwe aanmeldingen gedaan kunnen worden voor vergoedde hulpverlening. Kijk in ons actueel overzicht of dit ook voor uw verzekering geldt. Wanneer u op de wachtlijst staat of reeds in behandeling bent, kan de hulpverlening gewoon worden voortgezet.

Graag verwijzen wij u naar de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekering voor meer informatie en het bieden van een mogelijk passend alternatief.

Zorgverzekeringen aanmeldstop:

  • Zilveren Kruis met daarbij behorende labels (Friesland, Interpolis, FBTO)
  • VGZ met daarbij behorende labels (o.a. Univé, UMC, IZA, Zeker)

(Laatste bijwerking: Mei 2024)

Zorgverzekering

Maatschappij

UZOVI-code

Contract?

Aanmeldstop?

Univé

Coöperatie VGZ

0101

Ja

Ja

UMC Zorgverzekering

Coöperatie VGZ

0736

Ja

Ja

Zilveren Kruis Achmea

Achmea

3311

Ja

Ja

Interpolis verzekering

Achmea

3313

Ja

Ja

Menzis

Menzis

3332

Ja

Nee

Anderzorg

Menzis

3333

Ja

Nee

IZA Gemeenten

Coöperatie VGZ

3334

Ja

Ja

Ditzo

ASR

3336

Ja

Nee

ONVZ

ONVZ

3343

Nee

Nee

InTwente

DSW

3344

Nee

Nee

FBTO

Achmea

3351

Ja

Ja

De Friesland

Achmea

3358

Ja

Ja

Aevitae (EUCARE)

EUCARE

3360

Ja

Nee

ZEKUR

Coöperatie VGZ

3361

Ja

Ja

DSW zorgverzekeraar

DSW

7029

Nee

Nee

Stad Holland zorgverzekeraar

DSW

7037

Nee

Nee

Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid

7085

Ja

Nee

VGZ

Coöperatie VGZ

7095

Ja

Ja

De Amersfoortse

ASR

9018

Ja

Nee

CZ Groep zorg

CZ

9664

Ja

Nee

 

quote

Zorg Prestatie Model (ZPM)

In heel Nederland is er vanaf 1 januari 2022 iets verandert in de bekostiging van de volwassen geestelijke gezondheidszorg (18+). Deze bekostiging heet het ‘zorgprestatiemodel’ (ZPM). In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. Op deze pagina leest u wat er verandert en wat dit voor u als cliënt betekent.

De behandelaren binnen BTSW schrijven alle onderdelen van de behandeling op volgens de regels van het zorgprestatiemodel. Wij sturen regelmatig op een veilige manier (via vecozo) de rekening naar uw zorgverzekering.

Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met verschillende onderdelen.

Het soort consult

Vindt het consult plaats in het kader van diagnostiek of behandeling?

De duur van het consult

Hoeveel tijd is er besteed aan het consult en dus geregistreerd?

Het beroep van de zorgverlener

Heeft het consult plaats gevonden met een basis psycholoog/orthopedagoog of de GZ-psycholoog

Vergoeding door de zorgverzekering en eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2023 is een kalenderjaar. En 2024 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. De zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2024.

Aanlevering zorgvraagtypering

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype binnen de hoofdgroep van psychische aandoeningen waarbij geen sprake is van verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties en/of problematiek met geheugen of oriëntatie (passend bij neurocognitieve problematiek zoals dementie en neurocognitieve stoornissen). Dit zijn bijvoorbeeld stemmings- en angststoornissen, trauma en stress-gerelateerde stoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, e.d. van oplopende ernst (van matige tot ernstige problematiek tot aanhoudend en/of zeer beperkend). De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij de klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met de cliënt afgesproken wordt op grond van de diagnose, de probleemanalyse en de doelen die de cliënt samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal de behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met de cliënt.

Jaarlijks vraagt de NZA (Nederlandse zorg autoriteit) de zorgvraagtyperingen van onze cliënten aan te leveren. Deze gegevens worden uiteraard anoniem verstrekt. Indien u bezwaar heeft kunt u dit uiteraard kenbaar maken bij het ondertekenen van onze behandelovereenkomst.

Klik hier voor de folder van de NZA voor meer informatie betreffende aanlevering zorgvraagtypering.

quote

No show beleid

Wat is een no-show?
Een gemiste afspraak zonder tijdige afmelding (minimaal 24 uur van tevoren) noemen wij een no-show.

Bij BTSW willen we onze cliënten altijd zo goed mogelijk te helpen. Om dit doel te bereiken, is het belangrijk dat u tijdens de afspraken op tijd verschijnt bij uw behandelaar. Doet u dit niet en heeft u niet voorafgaand (24 uur) aan deze afspraak het gesprek afgezegd (telefonisch of per mail), dan is er sprake van een no-show. Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Neem dan contact op met uw behandelaar.  

Gevolgen van no-show 
We vinden het belangrijk u er op te wijzen dat het afzeggen van afspraken en no shows een negatieve invloed kunnen hebben op uw eigen behandelverloop. Daarnaast wordt een no-show gezien als verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van uw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden en u op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van uw herstel.

Na een no-show krijgt van ons een oproep om binnen 14 dagen contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Bij een no-show zonder (tijdig) bericht ontvangt u een no-show factuur conform onze tarieven.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt een no-show factuur niet. Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend. Het nakomen of tijdig afzeggen van afspraken heeft ook een gunstige invloed op de wachttijden binnen de GGZ. De vrijgekomen plaats kan immers weer ingezet worden voor een andere patiënt.

Herhaaldelijk afzeggen

Wanneer u tijdig afzegt (>24 uur voorafgaand aan uw afspraak) ontvangt u geen factuur. Meermaals afzeggen kan echter wel invloed hebben op het verdere behandeltraject. Dit omdat behandeltrouw zijn van invloed is op de effectiviteit van de behandeling. Indien er sprake is van een no-show, dan zullen wij met u in gesprek gaan over uw afmelding en uw behandelmotivatie. 

Reageert u niet op onze oproep en/of is er achtereenvolgens twee keer sprake van een no-show,, dan verwijzen wij u terug naar uw huisarts en schrijven wij u uit bij BTSW.

Wij zijn aangesloten bij