Menu
quote

Ultimate Business Coach Program

In de huidige tijdsgeest zien we dat er een eendimensionale benadering heerst die gericht is op economische waarden en gedacht in economische eenheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wij (werkgevers) en zij (werknemers) waardoor identificatie op de werkvloer moeilijk wordt en uiteindelijk resulteert in vervreemding. De connectie tussen de empathie naar de werknemer en de verhoogde productiviteit is losgelaten en samenhang tussen de werkgevers en werknemers ontbreekt. Hierdoor wordt individueel gekeken naar de opbrengsten voor het individu en niet naar collectieve opbrengsten. Echter wordt vandaag de dag gevraagd om heroriëntatie, ethiek, moraliteit, socialiteit, connectie en verbinding. Deze kernpunten zorgen ervoor dat werknemers zich thuis voelen, dat ze gevoel hebben dat ze erbij horen en dat resulteert uiteindelijk naar een hogere productie.

BTSW heeft ervaring met olympisch en wereldkampioenen, marktleiders in het bedrijfsleven en coaches uit de topsport- en entertainmentwereld en daaruit is het Ultimate Business Coach Program ontwikkeld. De programma’s die BTSW aanbiedt zijn gebaseerd op de best practices die worden geïntegreerd in real life om groei, ontwikkeling en prestatie te garanderen. Het belang van onze eclectische benadering komt hier naar voren. Een benchmark van de absolute top in sport, entertainment en bedrijfsleven is geïntegreerd in deze inspirerende programma’s.

Na het volgen van deze programma’s zijn er meetbare verschillen in de communicatie, het creëren van binding, de waarde van medewerkers, het ontwikkelen van talent. Dit zijn allemaal factoren die leiden tot een verhoogde productiviteit.

Dit programma bestaat uit vijf verschillende modules van elk twee dagen inclusief tussenliggende avond en wordt verzorgd op onze vestiging in Burgh-Haamstede.

    • Succesvol coachen en teamontwikkeling
    • Financiën
    • Talentontwikkeling
    • Leiderschapsstijlen
    • Effectief communiceren
quote

 

Module Succesvol coachen en teamontwikkeling

In het uitblijven van succes doen coaches er goed aan om in de spiegel te kijken en zich af te vragen wat vandaag de dag het verschil maakt dat je iemand kunt raken, inspireren, bewegen, veranderen en optimaal laat profiteren van zijn lerend vermogen. De vraag die coaches zichzelf moeten stellen is: Hoe krijg ik het lerend vermogen geactiveerd?

Bij succesvol coachen gaat het om het aanreiken van instrumenten om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zelfinzicht te krijgen en de regie te houden. Coaches moeten ervoor zorgen dat coachees zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun prestaties en functioneren en dat ze de regie nemen over hun eigen gevoelens die onder invloed van allerlei prikkels en triggers alle kanten kunnen opgaan. Een kritische, eerlijke, ethische en zuivere evaluatie is daarbij nodig om vervolgens verbetering te bewerkstelligen,

Het gaat om het installeren van een positieve mindset en een controlekamer die iemands doelstellingen en positieve emoties en gedrag hand in hand (on)bewust laat bewegen om optimale prestaties te creëren op elk veld. 

Tegenwoordig wordt veel veralgemeniseerd terwijl je juist moet individualiseren want iedereen is anders. Uniek aan dit programma is dat je de taal van een ander leert vinden en spreken en gaat kijken waar de match ligt. 

quote

 

Module Financiën

De meeste mensen maken een denkfout met wat geld vertegenwoordigt. Geld is de verpakking van een ervaring. Als je je hele leven streeft naar het verzamelen van die verpakkingen maar ze nooit uitpakt, heb je niks aan geld en leid je een arm leven. Geld is een instrument om de vrijheid die iemand kan hebben ongelofelijk te benutten. Echte rijkdom zit niet in de muntjes, het papier, of banksaldo’s, maar in groeien, ontwikkelen en het bouwen van een hogere toegevoegde waarde. Een hogere toegevoegde waarde blijkt doorgaans beter betaald te worden. De meeste mensen lossen geldproblemen op door meer uren te gaan maken en telkens hetzelfde te doen, maar dat brengt negatieve gevolgen met zich mee zoals overbelasting, burn-out, relationele problemen thuis, verwaarlozing van kinderen en uitputting. Echter, de waarde toevoeging zit niet in maken van meer uren, maar in de creativiteit, variëteit, diversiteit, teamontwikkeling en het ‘out of the box’ denken.

Wij hebben ervaring dat miljardairs geen arme mensen zijn met meer geld, maar mensen zijn die anders denken, anders communiceren en een andere relatie hebben met geld. Ze hebben het vermogen om hun korte termijn behoefte uit te stellen en om de waarde van het kleingeld te ervaren. Mensen zouden zich dus meer moeten richten op het verhogen van de eigen waarden in plaats van het streven naar de purchase van money. Geld is een bindmiddel, een vermenigvuldigheidsissue.

In dit programma maken we kennis met de basislessen van The Richest Man of Babylon. We onderzoeken en modelleren de 50 rijkste mensen ter wereld en checken welke beliefsystems en strategieën ze hebben toegepast om in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk geld te verdienen. Daarnaast staan we stil bij arme mensen die geen geld nodig hebben en wat ze doen om zich heel rijk te voelen.

quote

 

Module Talentontwikkeling

Talent bestaat uit grondstoffen waarmee we van jongs af aan kennis, ervaring, inzicht, attitude en vaardigheden ontwikkelen. Vaardigheden vormen de praktische component van een talent. Andere ingrediënten zijn intelligentie, persoonlijkheid, drives en motoriek. Het is een combinatie van menselijke eigenschappen die we als startkapitaal hebben meegekregen. Talent is ook een belofte. Persoonsfactoren bepalen voor een belangrijk deel hoe die wordt ingevuld. In je vroege jeugd kan talent verborgen zitten dat later wordt geactiveerd. Opvallend is dat talent vaak (ten onrechte) gebaseerd is op wat anderen zien. Veel talent blijft ongezien en soms is het nodig om iemand erop attent te maken door hem als het ware terug te duwen in de wortelen en zo de energie vrij te laten komen. Talenten zijn in onze ogen het best door ervaring, training of coaching te ontwikkelen.

“Hard work beats talent when talent doesn’t work hard”  (Kevin Durant).

 Excellence kun je ontwikkelen. Ook met een beperkte aanleg kun je jezelf steeds verder verbeteren, maar er is wel mentaliteit voor nodig. En wie ondanks geringe trainingsarbeid toch boven de rest uit kan steken heeft zeker een talent of bijzondere aanleg, maar of het voldoende is om daadwerkelijk de top te bereiken en er te blijven, dat valt te bezien. Coaching kan je in zo’n geval wel richting excellence leiden. Meestal gaat het ontdekken van een talent bij jezelf of een ander samen met het ontdekken van plezier in de desbetreffende bezigheid, maar in andere gevallen gaan we er te gemakkelijk vanuit dat iemand ergens plezier aan beleeft, uitsluitend gebaseerd op het gegeven dat de ander er goed in is. Verder geldt: talent toegedicht krijgen is niet genoeg. Bij sommigen is het onzichtbaar, dus ook niet toegedicht, maar het komt er toch uit. Het is een energie die je vrij moet maken.

Zoals we eerder zagen dienen sommige talenten zich op zeer jonge leeftijd al aan, maar er zijn ook genoeg talenten te noemen die pas op latere leeftijd zichtbaar worden, zoals bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming of het schrijven van een boek. We gaan op zoek naar de invloed van uiteenlopende variabelen bij talentontwikkeling, zoals omgevingsvariabelen, coachvariabelen en speelstijlvariabelen.

In dit programma wordt de methodologie om talent te spotten, te herkennen, door te ontwikkelen en met elkaar te delen, toegepast. Er komt verschillende casuïstiek voorbij en verschillende instrumenten worden aangereikt. Een metaview om het te kunnen beschouwen en monitoren en het van een repertoire aan coaching en trainingsvaardigheden wordt aangereikt.  

quote

 

Module Leiderschapsstijlen

Het nieuwe leiderschap vandaag de dag zou moeten worden gebouwd op een helder moreel kompas en het vertrouwen dat wordt toegekend door medewerkers, sporters, coaches, door de anderen. Het zijn handelaren in hoop en zouden daarom psycho-sociaal geschoold moeten zijn. Er moet ongelofelijk intense interesse zijn in het welbevinden van anderen. Er moet oog voor de ander zijn en andermans capaciteiten en waarden. Leiders moeten openstaan voor een multidisciplinair team en scherp worden gehouden door critici. Hierdoor worden ze geprikkeld om open en transparant te zijn. Door continu verantwoording af te leggen verbeteren ze zichzelf, blijven ze zich ontwikkelen en vinden ze zichzelf steeds opnieuw uit. De natuurlijke drive van een leider moet bestaan uit verbondenheid met iedere persoon op de werkvloer. De laagdrempeligheid en toegankelijkheid zorgen ervoor dat de visie in duidelijke taal tot een bindingsinstrument kan worden gemaakt waar iedereen achterstaat. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat ieder zich kan identificeren en uiteindelijk positieve energie uitstraalt.

Zodra er een cultuur ontstaat waarbij ieder zich goed voelt, betrokken wordt, een bijdrage kan leveren en iets doet voor een goed doel, ontstaat er een collectief belief. Zo zetten leiders iets in beweging waar werknemers graag in meegaan en worden er winning teams gecreëerd. 

quote

 

Module Effectief Communiceren

De wijze waarop we taal gebruiken en onze communicatie invulling geven, gebeurt zowel verbaal als non-verbaal en bepaalt welke werkelijke ontmoetingen we met de ander kunnen hebben. Zowel in spreken als luisteren wordt duidelijk of men de ander begrijpt en of men zich begrepen voelt. Gedurende deze twee dagen wordt het verloop van het communicatieproces verduidelijkt. Echter wordt ook ingegaan op de innerlijke communicatie: wat zeggen we tegen onszelf en welke woorden gebruiken we hiervoor? Dit kunnen meer belemmerende of juist overtuigende en bevorderlijke woorden zijn, welke onze acties en emoties sturen. De onderscheidende factoren van succes, waaronder communicatief meesterschap, worden verduidelijkt.

Wij zijn aangesloten bij