Menu
quote

Begeleiding vanuit de WMO

BTSW biedt (jong)volwassenen praktische en psychologische ondersteuning bij beperkingen. Zo helpen wij mensen om hun kwaliteit van leven te verbeteren, en de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te vergroten. Sinds 2017 wordt deze begeleiding ook vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Regio's waarin wij vergoede begeleiding bieden zijn: 

 • Gemeente Amstelveen
 • Gemeente Aalsmeer
 • Goeree-Overflakkee
 • Zeeuwse gemeenten binnen de Oosterschelderegio
 • Gemeente Vlissingen
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel

Samen brengen we uw persoonlijke doelen in kaart

Bij de start van een traject bij BTSW brengen wij eerst in kaart welke (psychologische) factoren belemmerend zijn en een rol spelen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit resulteert in persoonlijke doelstellingen op de volgende terreinen: Relaties, Financiën, Gezondheid, Stresshantering, Tijdsplanning, Dagelijkse activiteiten, Huishouden en Werk. BTSW streeft naar het bevorderen van persoonlijke groei, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk.

Begeleidingsmogelijkheden - een plan op maat

Samen met de cliënt maken we een persoonlijk plan op maat. Met de visie dat we doen wat nodig is, helpen we snelle verbeteringen te realiseren in het functioneren en de leefomstandigheden. We helpen bijvoorbeeld met het betrekken en versterken van het sociale netwerk, het plannen en structureren van activiteiten, begeleiding naar werk, regie en structuur in het huishouden, het corrigeren van besluiten en gedrag, helpen bij het aan regels en afspraken houden concrete handvatten voor stressreductie en ontspanning.

Aanmelden

BTSW heeft korte wachtlijsten waardoor een afspraak altijd op korte termijn gemaakt kan worden. Aanmelden kan telefonisch of per e-mail bij de BTSW vestiging in uw regio. Klik hiervoor onder aan de pagina op een van de BTSW vestigingen voor contactgegevens. Voor de praktische WMO-begeleiding van BTSW is een indicatie nodig welke verkregen kan worden bij het WMO-loket van uw gemeente. Als hier vragen over zijn, kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Kosten

BTSW heeft contracten afgesloten met de bovengenoemde gemeenten, waardoor onze begeleiding binnen deze gemeenten volledig wordt vergoed. Let op: De overheid rekent wel altijd een eigen bijdrage voor de ondersteuning die cliënten thuis krijgen vanuit de WMO. De hoogt van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo. Deze berekening geeft alleen een globale indicatie. Het berekende bedrag kan dus iets afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Wanneer uw gemeente geen contracten heeft gesloten met BTSW dan kunnen wij tevens particulier gefinancierd begeleiding bieden.

quote

Begeleiding jong-volwassenen (18+)

Tot 18 jaar wordt de psychologische begeleiding van jongeren gefinancierd door de gemeenten vanuit de jeugdwet. Wanneer jongeren 18 worden, vallen zij niet meer onder de jeugdwet en stopt de begeleiding vaak noodgedwongen. BTSW vindt het belangrijk dat deze doelgroep niet tussen wal en schip valt en biedt speciaal voor deze 18+ doelgroep passende begeleiding vanuit de WMO. Zodat zij, ook na een behandel- of begeleidingstraject, de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

BTSW heeft meer dan 30 jaar ervaring met de doelgroep jongeren en jong-volwassenen. Deze expertise binnen de organisatie wordt gecombineerd met een jong team van professionele begeleiders. Wij zoeken altijd de aansluiting bij de persoonlijke belevingswereld van onze cliënten, maken samen met de cliënt een plan om te doen wat nodig is voor de juiste begeleiding.

Begeleidingsmogelijkheden zijn onder andere:

 • Praktische ondersteuning op gebied van gezondheid, tijd, opleiding, werk en wonen
 • Schoolvaardigheden versterken
 • Begeleiding naar werk
 • Structuur aanbrengen in activiteiten en dagbesteding
 • Hulp bij aan regels en afspraken houden
 • Corrigeren van besluiten en gedrag
 • Het helpen stellen van doelen
 • Het aanleren en behouden van vaardigheden
 • Praktische vaardigheden aanleren ten behoeve van de zelfregie
 • Psycho-sociale vaardigheden versterken
 • Concrete handvatten meegeven en praktische activiteiten inzetten om bevorderende stemmingen te creëren
 • Het aanleren van praktische en effectieve copingvaardigheden, onder andere op gebied van stressreductie en ontspanning
 • Leren omgaan met een psychische problematiek
 • Communicatieve vaardigheden versterken
 • Helpen om het sociale netwerk te vergroten en te versterken
 • Het inzetten en ondersteunen van het systeem van de cliënt
 • Systeembegeleiding binnen het gezin
 • Systeembegeleiding bij multi problem casus gezinnen
 • Leren omgaan met een psychische problematiek
quote

Begeleiding volwassenen

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig uit te kunnen voeren. Dit heeft betrekking op verschillende domeinen. Te denken valt aan verrichtingen om in een inkomen te voorzien, lichamelijk en geestelijk gezond te blijven en een steunend sociaal netwerk te onderhouden. Zelfredzaamheid is van groot belang voor het welzijn, het persoonlijke functioneren en het maatschappelijk functioneren van de cliënt. Soms lukt het echter (tijdelijk) niet zonder hulp zelfstandig te blijven wonen of op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Dit kan voortkomen uit een beperking, een ziekte of andere problemen.

Binnen BTSW hebben wij de ervaring dat hoe langer gewacht wordt met passende begeleiding of het actief aanpakken van problemen, des te hardnekkiger en ernstiger de verschillende problemen worden. Vaak gaan mensen pas op zoek hulp als er echt geen andere uitweg meer is of als de omgeving aangeeft dat het zo niet langer meer kan. Wanneer eenmaal aan de bel getrokken wordt, is het ook fijn als er snel hulp ingezet kan worden. BTSW hanteert dan ook geen wachtlijsten.

Tot de begeleidingsmogelijkheden horen onder andere:

 • Praktische ondersteuning op gebied van gezondheid, tijd, opleiding, werk en wonen
 • Het versterken van de zelfregie
 • Concrete handvatten meegeven en praktische activiteiten inzetten om bevorderende stemmingen te creëren
 • Het aanleren van praktische en effectieve copingvaardigheden, onder andere op gebied van stressreductie en ontspanning
 • Het inzetten en ondersteunen van het systeem van de cliënt
 • Leren omgaan met een psychische problematiek
 • Plannen en structureren van activiteiten en dagbesteding
 • Regie en structuur in het huishouden bevorderen
 • Het corrigeren van besluiten en gedrag
 • Het helpen stellen van doelen
 • het aanleren en behouden van vaardigheden
 • Het organiseren van activiteiten en activatie ten behoeve van de maatschappelijke integratie en participatie
 • Begeleiding en training met als doel het ontwikkelen van vaardigheden waardoor de kans op (reguliere) arbeid vergroot wordt
 • Begeleiding naar werk
 • Het versterken van sociale vaardigheden
 • Het versterken van de communicatieve vaardigheden
 • Het helpen vergroten/versterken van het sociale netwerk
 • Systeembegeleiding om de onderlinge relaties en de structuur binnen het gezin te versterken

Expertise

BTSW heeft meer dan 30 jaar ervaring binnen de organisatie met psycho-sociale problematiek en problemen in de zelfredzaamheid. Daarnaast biedt onze ruime expertise op de verschillende levensgebieden (psychische gezondheid, gezin, sociale relaties, werk) en onze kennis op gebied van coaching, training en talentontwikkeling een unieke combinatie. Wat betreft doelgroepen heeft BTSW ervaring in het begeleiden van mensen die door ziekte, tekortschietende zelfregie, psychologische, lichamelijke of sociale problematiek, door een cognitieve beperking of door een problematische thuissituatie beperkingen ervaren. Tevens is er binnen ons team brede expertise aanwezig op de gebieden persoonlijkheidsproblematiek, cognitieve beperkingen, autisme, sociale problematiek, eenzaamheid, stemmingsstoornissen, depressie, angst, paniek, trauma, dwang, burn-out, conflicten in de werkomgeving.

Wij zijn aangesloten bij