Psychologische behandeling for kids

Kinderen en hun ouders lopen vaak geruime tijd rond met problemen. Uitdagingen voor het kind of voor het gezin kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een moeizaam verloop op leergebied of op emotioneel gebied, sociale interactie die niet soepel verloopt of angsten die een kind belemmeren in het kind te zijn die het hoort te zijn.

Bij BTSW wordt veel aandacht besteed aan het effectief behandelen van de problematiek. Ons doel is om ouders en kinderen zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder te helpen groeien. Dit betekent dat we de consulten zo efficiënt mogelijk willen inzetten.

Aanleidingen om psychologische hulp te zoeken voor uw kind kunnen bijvoorbeeld zijn: vragen en twijfels over de opvoeding van uw kind, traumatische ervaringen bij kinderen of ouders, een (dreigende) scheiding, een ziekte of overlijden van één van de ouders, angsten, slaapproblemen, agressie, conflict en/of heftige gedragsproblemen of leerproblemen op school.

Wanneer u uw kind aanmeldt bij BTSW zullen we eerst met u als ouder een intakegesprek plannen. Binnen het intakegesprek wordt geprobeerd om een zo’n compleet mogelijk beeld te vormen van u als ouder, het kind zelf en zijn of haar omgeving. Denk dan aan het systeem waarbinnen het kind functioneert, specifieke levensgebeurtenissen en het schoolse functioneren van het kind.

Tevens zullen in dit gesprek praktische zaken worden besproken over het aanmelden binnen de gemeente en het verdere verloop van het traject. Een begeleidingsovereenkomst wordt getekend om de samenwerking op open wijze en met wederzijdse betrokkenheid aan te gaan. Vervolgens krijgt u een algemene gedragsvragenlijst toegestuurd en verzamelen we indien gewenst informatie van school. Daarna wordt een afspraak gemaakt om kennis te maken met uw kind en om zijn of haar belevingswereld te inventariseren. De start van de begeleiding is begonnen; u staat er niet langer alleen voor. Kort na de eerste contacten met u en uw kind zal het handelingsplan met u besproken worden. Vanuit hier kan direct gestart worden met de behandeling en/of de keuze gemaakt worden voor aanvullend onderzoek. Wij zorgen ervoor dat u een vast aanspreekpunt heeft gedurende het hele traject.

Individuele psychologische behandeling

Wanneer is overlegd om individuele behandeling toe te passen, kan dit op verschillende manieren worden ingezet. Methoden die veel bij kinderen worden ingezet, zijn onder andere (rollen)spellen, tekeningen, gesprekken, film, muziek en metaforen. Er kan worden gekozen voor individuele behandeling in geval van rouw of verwerking, als er sprake is van angsten, als voorbereiding op een groepstraining, bij emotionele problematiek, als functietraining (concentratie, planning, geheugen, etc.) en als dyslexiebehandeling. Dit is maar een greep van voorbeelden uit de praktijk.

Ouders worden tussendoor steeds kort op de hoogte gehouden van de behandeling en een tussentijdse evaluatie wordt ingepland om de voortgang uitgebreider door te nemen. De frequentie van individuele begeleiding is afhankelijk van de belastbaarheid van het kind, de aard van de problematiek en de mogelijkheden om thuis met de stof aan de slag te gaan.

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen

Als het functioneren op sociaal gebied bij uw kind niet zo vanzelfsprekend verloopt, dan kan BTSW wellicht een rol spelen in het versoepelen hiervan. De oorzaak van een gebrekkige sociale interactie kan gevonden worden in bijvoorbeeld onzekerheid, onoplettendheid, een vertekend beeld van zichzelf en/of de wereld om zich heen, een tekort aan of foutief voorbeeld van sociale interactie, een moeizame impulsbeheersing of een onderontwikkeld empathisch vermogen. Derhalve hebben wij verschillende modules ontwikkeld waarin al deze thema’s aan bod komen. Denk hierbij aan:

  • Emoties
  • Vragen stellen
  • Pesten
  • Weerbaarheid
  • Samen spelen
  • Keuzes maken
  • Zelfbeeld
  • Leren en motivatie

In elke training staat één module centraal, en komen de andere thema’s in meer of mindere mate naar voren. Omdat de groepen klein zijn, is de begeleiding intensief, zodat aangesloten kan worden op de persoonlijke hulpvraag van ieder kind.

Vaardigheden die aan de kinderen in de sociale vaardigheidstraining aan bod komen, zijn onder andere het vergroten van de zelfkennis, leren zich te verplaatsen in de ander (onder andere door rollenspellen), het werken aan de impulsbeheersing, het stimuleren van het oorzaak-gevolg denken, het activeren en vergroten van het probleemoplossend vermogen en het ombuigen van overtuigingen. Er wordt veel gebruik gemaakt van modelleren. Leren middels modelleren is de snelste manier van leren, met name voor gedragsvaardigheden. Door gebruik te maken van videomateriaal en een breed scala aan sociale situaties leren kinderen sociaal adequaat gedrag aan. Door eerst dingen echt fout te doen wordt het bewustzijn van de juiste werkwijze vergroot. Leren middels ervaring (rechter hemisfeer) en minder middels cognitie (linker hemisfeer) staat in de sociale vaardigheidstraining van BTSW For Kids centraal. Zoals ook geldt voor de andere diensten van BTSW, bestaan voor de sociale vaardigheidstrainingen géén wachtlijsten. Elk kind kan dus direct instromen, wat inhoudt dat de groepssamenstelling zo nu en dan wisselt. Dit brengt als voordeel met zich mee dat kinderen steeds voor de nieuwe uitdaging van kennismaking, ontvangst, vragen stellen en afscheid komen te staan en zij hier dus veel ervaring mee kunnen opdoen. Om optimaal op de specifieke behoeften en leerdoelen van ieder kind aan te sluiten, wordt deelname aan de sociale vaardigheidstraining veelal vooraf gegaan aan een korte fase van diagnostiek op basis waarvan een handelingsplan wordt opgesteld.

De terugkoppeling aan ouders geschiedt via een persoonlijke map van het kind waarin de opdrachten van de trainingen zijn opgenomen. Na elke training worden tevens tips & tricks uitgereikt voor ouders en leerkrachten. De training vindt eens per twee weken plaats.

Tevens wordt aan deze sociale vaardigheidstraining een oudercursus gekoppeld.

Pubertraining

Kinderen maken een hoop veranderingen door wanneer zij in de puberteit komen. Hun lichaam verandert, maar ze gaan zich ook anders voelen, gaan soms anders over dingen denken en er vinden verschuivingen plaats in wat belangrijk is voor het kind. Kinderen die puberen hebben vaak last van stemmingswisselingen. Het ene moment zijn ze heel vrolijk, het volgende moment boos of verdrietig. Door een kleine tegenvaller kunnen ze flink van slag zijn. En nog lastiger: deze verandering van stemming kan zelfs zonder enige aanleiding gebeuren. Waren in de kinderjaren de ouders de belangrijkste personen voor het kind, in de pubertijd gaat de puber langzaam aan afstand nemen van de ouders en gaan leeftijdgenoten en vooral vrienden een steeds belangrijkere rol spelen in het leven van de jongere.

Jongeren moeten een evenwicht vinden tussen wat hun ouders van hen vragen en wat leeftijdgenoten en vrienden verwachten. Dit kan een hele opgave zijn. Want ook al lijken de ouders steeds minder belangrijk te worden, de jongere heeft de ouders op de achtergrond nog hard nodig voor advies, steun en hulp. Vanuit de vriendengroep ervaren ze vaak druk om zich te conformeren aan de verwachtingen van de groep. Om goed te kunnen omgaan met deze groepsdruk heeft de jongere zelfvertrouwen nodig, moet hij weerbaar zijn en over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Juist onzekere kinderen met een gebrekkige sociale identiteit kunnen bezwijken onder groepsdruk of bij een 'verkeerde' vriendengroep aansluiten.

's Effe denken....

De ’s Effe denken training van BTSW gaat een stap verder dan de reguliere sociale vaardigheidstrainingen. Als de puberteit de periode is waarin vanuit een immens potentieel de persoonlijkheid zich kan ontwikkelen dan kunnen we hier een bijdrage aan leveren door de pubers bewust te maken van de wijze waarop hun ‘controlekamer’ functioneert: Hoe we stemmingen creëren en ze hierin zelf keuzes kunnen maken voor de meest optimale en bevorderende stemmingen, welke waarden en normen voor hen belangrijk zijn, hoe ze het meest adequaat kunnen communiceren met eenieder om hen heen en hoe ze uitgaand van doelbewust handelen zo snel mogelijk kunnen leren middels het proces van modelleren. En niet het minst belangrijk: hoe ze in deze tijd van uitdagingen op iedere plek om hen heen hun eigen keuzes kunnen maken door te leren op welke wijze je het best besluiten neemt. Met andere woorden, ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen innerlijk theater (het proces van ervaringen opslaan, coderen en hanteren dat aan de basis ligt van je goed of minder goed voelen).

Het programma laat pubers zich van deze zaken bewust worden en meer en meer beheersen, niet theoretisch of door belerend te zijn, maar door samen met anderen speelse, aantrekkelijke activiteiten en opdrachten uit te voeren. Dit versterkt het besef van goed met elkaar omgaan. Hierdoor groeien tevens competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen. In dit alles is een snelle afwisseling van didactische werkvormen en humor en plezier het middel om zaken snel te laten beklijven.

Aan deze pubertraining wordt tevens de oudercursus gekoppeld.