Leiderschap in veiligheidsbewustzijn (voor management)

VEILIGHEID KOMT NIET PER ONGELUK; Excellent Leiderschap LEIDT tot meer veiligheid!

Meer dan ooit is de leidinggevende nodig om de voorwaarde te scheppen voor een veilig klimaat en de mensen te sturen op een veilige attitude, emoties en gedrag. Om te zorgen voor een veiligheidscultuur waarbij iedereen aan het eind van zijn werk weer ongeschonden thuis komt.

De cijfers 2016 zijn zeer onrustbarend:

Uit een analyse van arbeidsongevallen met dodelijke afloop blijkt dat menselijke fouten in besluiten en gedrag een belangrijke rol spelen. De belangrijkste oorzaken die worden genoemd:

 • Gebrekkige communicatie en afstemming;
 • (ervaren) werkdruk;
 • Gebrek aan motivatie en alertheid;
 • Een te beperkt risicobesef en veiligheidsbewustzijn;
 • Niet adequaat reageren op onverwachte en afwijkende situaties;
 • Ontbreken van toezicht en adequate supervisie door leidinggevenden!

Training leiderschap in veiligheidsbewustzijn.
Deze training is bedoeld voor managers die zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers en op zoek zijn naar nog effectievere manieren om het veiligheidsbewustzijn bij mensen te stimuleren.

Leiderschap gaat over hoe mensen hierin mee te nemen/krijgen en te beïnvloeden zodat de besluiten en gedragingen passen bij de noodzakelijke veiligheidsstandaard om incidenten te voorkomen. Hierin staat het individu centraal.

In deze training gaan we heel praktisch in op hoe een optimaal veiligheidsklimaat te creëren, hoe hierin ieder individu binnen jou team/bedrijf zo effectief mogelijk te beïnvloeden. Hierbij komen de volgende belangrijke aspecten aan de orde:

 • Aanreiken van een gereedschapskist voor een positieve beïnvloeding van de mindset, vaardigheden, communicatie en beslissingen van medewerkers op het gebied van veiligheid.
 • Veiligheidscultuur: Het onderkennen en positief beïnvloeden van de kritische factoren in de veiligheidscultuur. Hoe creëert men een sociaal veilige omgeving waarin men open met elkaar in gesprek kan gaan, elkaar kan aanspreken en leren van elkaar.
 • De psychologie van (on)veiligheid. Kennis van de werking van het brein in relatie tot veiligheid. Stilstaan bij het brein, de informatie verwerking, de besluitvorming en de bewuste- en onbewuste processen in en tussen mensen. Leren als belangrijkste voorwaarden voor verbetering.
 • Taakrisico-analyse: Samen met medewerkers onderkennen en onderzoeken van risico's op de werkplek. Wat vinden wij (on)veilig.
 • Communicatie: We gebruiken taal om te communiceren, verbaal en non-verbaal. De manier waarop is uiterst bepalend voor de manier waarop de toehoorder het oppakt. Zowel in het spreken als in het luisteren zien we terug of we elkaar begrijpen of juist onbegrepen voelen. De wijze waarop we invulling geven aan onze communicatie bepaalt welke werkelijke ontmoetingen we met de ander kunnen hebben. Leer de kracht van communicatie.
 • Gedragsbeïnvloeding: Het gedrag van medewerkers en/of andere mensen in de omgeving kan actief beïnvloedt worden. Enerzijds door het juiste voorbeeldgedrag te vertonen, anderzijds door het sturen op gedrag. Binnen deze training gaan we op zoek naar voor jou nieuwe manieren van gedragsbeïnvloeding, het vergroten van je repertoire.
 • Emoties: onderzoek aan de Harvard University toont aan dat emoties een zeer krachtige en voorspelbare bepalende factor vormen bij besluitvorming en het ontstaan van fouten. Leer door emotiemanagement de emoties bij zichzelf en het team te sturen.
 • Een open, gemotiveerde en nieuwsgierige houding oefenen met betrekking tot leren van nieuwe vaardigheden, gewoontes en attitudes.

Doelgroep: Geef jij leiding aan veiligheid in een managementrol en wil jij van het veiligheidsgedrag binnen jou team/bedrijf een halszaak maken?

Omvang groep: Maximaal 12 personen.

De training is voor open inschrijving. Mocht u voor uw bedrijf/team een training op maat verzorgd hebben neem dan contact met ons op voor een voorstel op maat.

BTSW staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Contact: Voor meer informatie bel/mail met Gerard Rietveld (Hoofd opleidingen SaferSense) Tel:  06-33616021 Mail: g.rietveld@btsw.nl

{foreach training_date} {/foreach}
Datum Opleiding Inschrijven
{training_date_date} {training_date_training} Inschrijven