Individuele psychologische behandeling

Elk persoon is uniek met zijn eigen kwaliteiten, belemmeringen en valkuilen. Indien de belemmeringen zo groot worden dat ze niet meer opwegen tegen de innerlijke kracht en daarbij ook het dagelijkse functioneren beïnvloeden moet er soms van buitenaf hulp geboden worden.

Problemen die wij binnen onze praktijk vaak tegenkomen zijn: spanningsklachten, rusteloosheid, nergens zin in hebben, het hebben van weinig energie, slapeloosheid, conflicten in de (werk)omgeving, emotionaliteit, gebeurtenis(sen) in het leven die nog niet verwerkt zijn, angsten en paniekaanvallen, ziekte, verslavingen, onzekerheid, verlegenheid, eenzaamheid, somatische klachten zoals hoofdpijn en buikpijn, dwang en obsessies of een algeheel gevoel van ongenoegen. Deze problemen variëren van mild tot ernstig, maar hebben allemaal als kenmerk dat zij het leven op een negatieve manier beïnvloeden.

Herkent u ook één of meerdere van deze klachten of ervaart u andere psychische problemen, dan kan BTSW u hierin uitkomst bieden door u persoonlijk te begeleiden en handvatten aan te reiken waardoor het dagelijks functioneren weer naar wens verloopt en u meer happiness ervaart.

Werkwijze:

  • Aanmelding; telefonisch of per e-mail (klik hier voor de contactgegevens van de vestiging bij u in de buurt)
  • Intakegesprek
  • Passend vervolgtraject

Door middel van een intakegesprek maakt u kennis met één van de psychologen binnen BTSW bij u in de regio. Ons uitgangspunt is dat deze persoon uw behandelaar en aanspreekpunt is gedurende het gehele traject. In het intakegesprek wordt uw hulpvraag duidelijk in kaart gebracht en wordt er informatie verzameld om tot een voorstel te komen voor een passend traject, begeleiding die voor u op de meest efficiënte en effectieve wijze resultaat zal opleveren. Door het voeren van open gesprekken, het creëren van inzichten, nieuwe doelstellingen en een flinke dosis inspiratie helpen wij u datgene te doen waar u eerder niet uit kwam.

Binnen BTSW hebben wij de ervaring dat hoe langer gewacht wordt met passende begeleiding of het actief aanpakken van problemen, des te hardnekkiger en ernstiger de verschillende problemen worden. Vaak gaan mensen pas op zoek hulp als er echt geen andere uitweg meer is of als de omgeving aangeeft dat het zo niet langer meer kan. BTSW heeft daarom korte wachtlijsten. 

Psychologisch onderzoek

Heeft u behoefte aan een duidelijk beeld over uw psychologisch functioneren of bent u benieuwd naar uw intellectuele capaciteiten en kwaliteiten op beroepsmatig gebied, dan kan een objectief onderzoek u duidelijkheid geven. Tot de mogelijkheden behoren binnen BTSW o.a.: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek (informatieverwerking, aandacht & concentratie), persoonlijkheidsonderzoek en een beroepskeuzeonderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek wordt er altijd een intake met u gehouden om uw wensen in kaart te kunnen brengen en zo de juiste onderzoeksinstrumenten af te stemmen op de vraag. Na het onderzoek worden alle gegevens en testresultaten bekeken en verwerkt in een overzichtelijk psychologisch onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport wordt vervolgens met u besproken. Afhankelijk van de hulpvraag zal uw behandelaar u op basis van de uitkomsten verdere concrete adviezen geven.

Behandelmethodes

Bij BTSW wordt door de GZ-psychologen gebruik gemaakt van een eclectische werkwijze. Dit houdt in dat er geluisterd wordt naar de cliënt, geobserveerd wordt wie we voor ons hebben en er ingeschat wordt wat het beste bij het individu past. Sommige hulpvragen zijn daarbij het beste te behandelen middels individuele behandeling, andere het beste in een groepssetting of een combinatie van beide. Binnen de behandeling worden van verschillende behandelingsoriëntaties (cognitieve of gedragstherapeutische behandeling, systeembenadering, Rationeel Emotieve Therapie, Neuro Linguïstisch Programmeren) de relevante concepten overgenomen welke vervolgens geïntegreerd worden toegepast. Geen vaststaande protocollen dus, maar een handelingsplan op maat voor u als persoon. Hieronder ziet u voorbeelden van klantgerichte therapievormen die wij u binnen BTSW kunnen aanbieden:

Gedragstherapie
Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die is gestoeld op de theorie dat een groot deel van het menselijke gedrag is aangeleerd. Psychische klachten en andere problemen komen vaak voort uit dergelijk aangeleerd gedrag. In gedragstherapie leert men disfunctionele gedragingen af. Vervolgens wordt nieuw, gezond gedrag aangeleerd. De cliënt leert bijvoorbeeld om ontspannen te zijn in een situatie die voorheen spanning veroorzaakte. In de gedragstherapie wordt gewerkt vanuit het idee van conditionering. Het is gericht op het aanpakken van concrete problemen.
 
Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte psychotherapie onderscheidt zich in werkwijze sterk van andere vormen van psychotherapie. De meeste andere therapievormen richten zich allereerst op de probleemanalyse: het omschrijven van problemen en onderzoeken van de oorzaken van die problemen. Die oorzaken worden onder andere gezocht in het verleden, de omgeving of de gedachten- en gedragspatronen van de cliënt. Oplossingsgerichte therapie ziet de probleemanalyse echter als een inefficiënte omweg en slaat deze omschrijvende en onderzoekende fase over.
 
Cognitieve therapie
Cognitieve therapie is een vorm van psychotherapie die is gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben ten opzichte van hun problemen. Gedachten, vooronderstellingen en overtuigingen hebben volgens deze theorie grote invloed op ons gevoel en ons gedrag. Wanneer dergelijke gedachtepatronen negatief zijn, kunnen problemen daardoor in stand worden gehouden dan wel worden verergerd. Bij cognitieve therapie onderzoeken de psycholoog en cliënt samen of die negatieve denkwijzen wel of niet functioneel zijn en hoe die eventueel kan worden ingeruild voor meer functionele gedachten.
 
Directieve therapie
Directieve therapie is een kortdurende therapie die zich richt op het behalen van concrete en haalbare doelen. Bij het verwezenlijken van die doelen speelt de psycholoog in directieve therapie een sterk sturende rol. Hij geeft de cliënt duidelijke aanwijzingen over hoe de klachten kunnen worden verholpen. De cliënt krijgt opdrachten mee naar huis die relatief gemakkelijk zijn uit te voeren en die leiden tot concrete vooruitgang. De kans op het slagen van de opdrachten en het gevoel van succes dat daarbij komt is groot. Op deze manier is er telkens duidelijke vooruitgang zichtbaar en wordt er stap voor stap naar het geformuleerde doel toegewerkt.
 
Cognitieve gedragstherapie
Bij cognitieve gedragstherapie is sprake van een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie vaak tot goede resultaten leidt in de behandeling van psychische klachten. Het veranderen van gedrag en het veranderen van gedachten kunnen goed samen gaan. Huiswerk en oefeningen zijn de basis voor succes.
 
NLP (neurolinguïstisch programmeren)
NLP kan gezien worden als een verzameling technieken om een probleemsituatie aan te pakken en te onderzoeken. Hierbij wordt gericht op emotionele- en communicatieve problemen. Er wordt aandacht besteed aan waarneming, de verwoording van problemen en de kwaliteit van iemands lifestyle. Met het aanpassen, veranderen en/of polijsten van iemands wereldbeeld ontstaan vaak nieuwe perspectieven, kansen en mogelijkheden.