Menu

BTSW in het nieuws

BTSW in het nieuws

Geachte relatie,

Wij zien ons genoodzaakt u te informeren over het volgende.

Onze onderneming is recent overvallen door uiterst suggestieve en onjuiste berichtgeving in enkele landelijke media. De beweringen die in deze publicaties en uitzendingen worden gedaan, kwalificeren wij als laster en smaad. De professionaliteit en integriteit van onze organisatie wordt, zonder dat daar enige aanleiding toe is, ernstig beschadigd. Wij vinden dat verbijsterend en onbegrijpelijk. We ervaren deze plotselinge negatieve publiciteit als een overval die voor ons totaal onverwacht kwam.

Het steekt ons dat de beschuldiging niet zijn gestoeld op enig feit. Wij betreuren het zeer dat enkele goede relaties van BTSW zijn meegesleurd in deze negatieve publiciteit, zonder dat daar enige aanleiding voor is. De onjuistheden die zijn gepubliceerd zijn niet alleen schadelijk voor onze organisatie, maar ook voor deze externe relaties met wie wij vaak al jarenlang zeer plezierig samenwerken en een vriendschappelijke band onderhouden. BTSW herkent zich op geen enkele manier in de beeldvorming.

BTSW vindt het getuigen van onprofessionele journalistiek dat de betreffende media, die tekenden voor de eerste publicaties, niet hebben voldaan aan de twee grondbeginselen die gelden in de journalistiek: gedegen feitenonderzoek en het plegen van hoor- en wederhoor. BTSW vindt het onbegrijpelijk dat aan géén van beide voorwaarden is voldaan. BTSW is in eerste intstantie niet benaderd door journalisten om mee te werken aan het doen van goed feitenonderzoek. Ook is BTSW niet benaderd door media voor het geven van commentaar of toelichting. Dat geldt ook voor de vermeende auteur van een boek, waarover bij BTSW overigens tot de publiciteit verder niets bekend was.

Enkele media, die in latere fase zijn gaan berichten, hebben ons wél benaderd voor het checken van feiten en verkrijgen van commentaar. Deze media hebben wij allen voorzien van de gevraagde informatie. Op de legitieme vragen die deze media hadden, hebben wij onze reactie kunnen geven. De publicaties die hieruit volgden waren wél evenwichtig en deden wél recht aan de feitelijke gang van zaken.  

BTSW is verbijsterd dat het mogelijk is in Nederland om zonder feitenonderzoek en het plegen van wederhoor een onderneming, haar medewerkers en relaties in zo’n kwaad daglicht te stellen zonder dat daar enige reden toe is. BTSW heeft geen enkele moeite met kritische berichtgeving van de vrije pers. Maar die berichtgeving moet wel gebaseerd zijn op feiten en daar was helaas geen sprake van.

Haar goede naam, professionaliteit en integriteit zijn BTSW veel waard. BTSW staat voor een transparante organisatie die met een open blik in de samenleving staat. Dat zal zo blijven, ook nu we het mikpunt zijn geworden van smaad en laster. BTSW heeft inmiddels een in deze materie gespecialiseerd advocatenkantoor in de arm genomen. Het zal duidelijk zijn dat deze smaadcampagne niet zonder tegenreactie van ons blijft.

Wij hechtten er veel waarde aan u middels dit schijven te informeren. Als u naar aanleiding van de berichtgeving of deze brief vragen heeft, aarzelt u niet contact met ons op te nemen. Verdere vragen beantwoorden wij graag.

 

Hoogachtend,

 

Directie BTSW

Drs. Rini Stoutjesdijk                                                   Drs. Ellen Dreijer

 

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij